Farmshopper Kft.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Farmshopper Kft. (1027 Budapest, Kacsa utca 11.; Cg. 01-09-348210; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://www.farmshopper.eu oldalon elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Farmshopper Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv) 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Farmshopper Kft., mint a https://www.farmshopper.eu online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Farmshopper Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete, a Farmshopper Kft. által küldött hírlevél, levél, SMS, vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

Farmshopper: a Farmshopper Kft. által a www.farmshopper.eu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;

Eladó: az a Felhasználó, aki a Farmshopper terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt;

Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol a Farmshopperen, amely termék az Eladó szándéka szerint fix áron vásárolható meg;

Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával ér véget;

A Farmshopper Kft. által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

1. REGISZTRÁCIÓ


1.1. A Farmshopper által működtetett online piactér szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁFF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§).
 • vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

1.2. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Farmshopper Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Farmshopper online piacterének használatából kizárni.

A regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (telefonszám, URL, IM azonosító, stb.), trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven és nem egyezhet meg a Farmshopper Kft. által nyilvántartott felhasználónévvel. Amennyiben a Felhasználó a fent leírtak alapján szabálytalannak minősülő nevet ad meg, abban az esetben a Farmshopper jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

A felhasználónév a következő karaktereket tartalmazhatja: nagy és kis betűk ékezet nélkül, (minimum 6, azaz hat, maximum 22, azaz huszonkettő darab) valamint számok (maximum 3, azaz három darab). Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A Farmshopper fenntartja jogát, hogy ha a felhasználónév nem megfelelő, vagy a Farmshopper informatikai rendszere által nem értelmezhető karaktereket tartalmaz, azt elő- és/vagy utótaggal, illetve alulvonással kiegészítse.

1.3. A Farmshopper adatkezelési és regisztrációs szinteket alkalmaz az online piactér szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók és a felhasználók tranzakcióinak biztonsága érdekében:

 • 1. szint: a regisztrációt követően a Felhasználó nem ellenőrzött felhasználói státuszba kerül, a további verifikációig (2. szint vagy 3. szint) nem rendelkezik vásárlási és/vagy eladási jogosultsággal.
 • 2. szint: amennyiben a Felhasználó vásárolni szeretne, akkor a Farmshopper ellenőrzi, hogy a felhasználó által a regisztráció során megadott (a kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen) mobil telefonszám valós-e. Ennek ellenőrzése a következő módon történik: a Farmshopper a Felhasználó által megadott mobil telefonszámra egy biztonsági kódot tartalmazó SMS-t küld. Ezt a kódot a Felhasználónak a Farmshopper e célra szolgáló webes felületén kell megadnia (beírnia); a sikeres adatbevitel esetén a Felhasználó felhasználói státusza megváltozik és ellenőrzött felhasználói státuszba kerül, mellyel a jelen ÁFF-ben foglalt korlátozások (vásárlási limit) mellett vásárlási jogokkal rendelkezik. Egy mobil telefonszám csak egy felhasználói fiók tekintetében használható fel az ellenőrzött felhasználói státusz (2. regisztrációs szint) eléréséhez.
 • 3. szint: Teljes jogú felhasználóvá akkor válik a Felhasználó, ha bankszámlaszámot ad meg.

A teljes jogú felhasználói jogosultsággal rendelkező Felhasználó teljes körű vásárlási és eladási jogosultsággal is rendelkezik.

1.4. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. Bankszámlaszám változása esetén a Farmshopper megkövetelheti a Felhasználótól a teljes jogú felhasználói regisztráció ismételt elvégzését.

1.5. A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így a Farmshopperrel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 30 nap alatt (felmondási idő) a Farmshopper ügyfélszolgálatán, a Kapcsolatfelvétel menüben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Farmshopper akkor teljesíti, ha nincs folyamatban tranzakció, illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet. A regisztráció törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni, az Adatkezelési Tájékoztatójában leírtak alapján.

1.6. KERESKEDŐI FIÓK NYITÁSA

Őstermelő, kistermelő éis regisztrálhat. Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében is regisztrálhat, így kereskedői fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását, de a megadott adatok alapján ellenőrzést végezhet és az ellenőrzés során a kereskedői fiókot felfüggesztheti. Az ellenőrzés során a Felhasználó a Farmshopper által kért adatokat, dokumentumokat köteles szolgáltatni.

A kereskedői fiókot a felhasználók számára észrevehetően a Farmshopper külön jelzéssel láthatja el.

Ahol a jelen ÁFF személyes menüt (felhasználói fiókot) említ, arra a kereskedői fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁFF a kereskedői fiókra eltérő szabályokat állapít meg.

2. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

A Farmshopper által működtetett online piactéren tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a biztonsági regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó arra vállal kötelezettséget, hogy vételi ajánlat esetén a terméket a Felhasználó által az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban foglaltaknak megfelelően adja át. A Farmshopper által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak. A Felhasználónak a Farmshopper által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget. Kereskedői fiók esetén a Felhasználó e ponttól eltérő szállítási díjakat határozhat meg, melyről az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolásban ad tájékoztatást.

A Farmshopperen kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható eladásra, hirdethető meg és adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit vagy hirdetéseit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a Farmshopper törölheti.

Vásárlás

A Farmshopperen - a Ptk. 6:64. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges.

A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen az áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Farmshopper ügyfélszolgálatán jelzi, a Farmshopper jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Farmshopper ügyfélszolgálatán jelzi, a Farmshopper jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A fentiektől eltérően, kereskedői fiók esetén a Felhasználó a vásárlásról - a Farmshopper által küldött értesítéstől függetlenül - e-mail útján köteles visszaigazolást küldeni a vevő e-mail címére. Ilyen esetben a szerződés az ajánlatot tevő vevőnek küldött visszaigazolással jön létre, a visszaigazolásban rögzített feltételek szerint. Az eladónak és a vevőnek a vételi ajánlat megtételét követően 3 (három) munkanapon belül kell felvennie a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni.

A Farmshopper, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási jogosultságait. A Farmshopper egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultsággal rendelkező Felhasználó számára korlátozott vásárlási lehetőséget biztosít, mely esetben a felhasználó által megadott e-mail és telefonszám ellenőrzése (érvényesítése) történik meg. Az egyedi regisztráció nélküli vásárlói státusz ideiglenes és egyszeri jogosultságot jelent, melyhez a Farmshopper felhasználói azonosítót generál. Egyedi regisztráció nélküli vásárlói státuszú Felhasználó, jelszó megadása esetén ellenőrzött felhasználói státuszú felhasználóvá válik.

Egyedi regisztráció nélküli vásárlói jogosultság esetén a Felhasználó által vásárolt termékek (kosárban lévő termékek) legfeljebb három (3) külön felhasználótól (eladótól) származhatnak;számára felhasználói fiókot és annak funkcióit a Farmshopper nem biztosítja;a tranzakciót akkor értékelheti, ha a vásárlási folyamat végén jelszómegadással fiókot hoz létre, és azzal ellenőrzött felhasználói jogosultságot szerez.

Kereskedői fiók esetén a vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál, mint kereskedőnél közvetlenül érvényesítheti.

 • A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak legkésőbb a Felhasználó által küldött visszaigazolással kell eleget tenni, a Farmshopper, technikai lehetőségek függvényében felületet biztosíthat a tájékoztatások megtételének. A fogyasztóknak szóló tájékoztatásért minden esetben a Felhasználó, mint kereskedő felel. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kellék-és termékszavatossági és az esetleges jótállási (garancia) feltételekre is.

 • A kereskedői fiók egyes adatai, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a kereskedőnek a visszaigazolásban meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), vagy lakcíme, elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), adószámának első 8 számjegye, őstermelő esetén az őstermelői igazolványának első 7 karaktere.
 • A kereskedő elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a kereskedő köteles biztosítani. A kereskedő a terméklapon megjelenítheti, ha a termékre elállási jog nem gyakorolható, jogszabály által meghatározott kivételek miatt.

3. A FARMSHOPPER, MINT KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE


Az online piactér működtetését a Farmshopper közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Farmshopper semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért a Farmshopper nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.

A Farmshopper nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A Farmshopper azonban jogosult a tranzakciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Farmshopper kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

A Farmshopper nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Farmshoppert mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Farmshopper jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Farmshopper jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Farmshopper által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Farmshopper által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Farmshopper érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Farmshopper jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Farmshopper nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Farmshoppernél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Amennyiben a Farmshopper online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Farmshopper az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Farmshopper a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Farmshoppertől függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Farmshopper azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Farmshopper online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek és a partnerszolgáltató díjszabása szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Farmshopper nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Farmshopper márkanév alatt érhetőek el. Az igénybe vett fizetési szolgáltatások (pl. PayPal) használata során esetlegesen felmerülő hibákért a Farmshopper nem vállal felelősséget.

A Farmshopper kizárja felelősségét az authorizációs célú tranzakció során felmerülő hibákért és fenntartja jogát, hogy az authorizációs célú tranzakciót külön indokolás nélkül sikertelennek tekintse.

4. TILTOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK


A Farmshopper által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése és/vagy hirdetése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
 • dohánytermékek, elektronikus cigaretták, utántöltő folyadékok, dohányzást imitáló elektronikus eszközök és alkatrészek, füst nélküli dohánytermékek, valamint az új dohánytermék-kategóriák;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a Farmshopper azonosítókat is;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
 • szexuális szolgáltatás;
 • álláshirdetés, amelynek nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva nem pontosan körülhatárolhatóak a meghirdetett álláslehetőség paraméterei, lényegi jellemzői, illetve burkoltan igyekszik nem megengedett tartalmakat megjeleníteni, így különösen, de nem kizárólagosan klubtagságot, regisztrációs díjat említ, MLM rendszerbe történő belépést (otthonról végezhető munkaként) tüntet fel.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Farmshopperrel kötött egyéb szerződése, vagy a jelen ÁFF. bizonyos termékkategóriák tekintetében azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

Az alábbi termékek, áruk értékesítése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta További feltételek A termékleírásnak tartalmaznia kell
Élelmiszerek Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Farmshopper online piactér honlapjára. Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát.
Alkoholtartalmú italok Ezeket a termékeket csak és kizárólag a +18-as alkategóriában lehet meghirdetni. -

Termékfajta További feltételek A termékleírásnak tartalmaznia kell Élelmiszerek Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel a Farmshopper online piactér honlapjára. Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát. Alkoholtartalmú italok Ezeket a termékeket csak és kizárólag a +18-as alkategóriában lehet meghirdetni. - Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

5. VISSZAJELZÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK


A Farmshopper felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Farmshopper semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

A Farmshopper fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Farmshopper jogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

A Farmshopper fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Farmshopper értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával, vagy a Farmshopper megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a Piactér működése tekintetében vagy az alábbi kritériumok szerint a Farmshopper szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

 • az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Farmshopperrel (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Farmshopperen keresztül történt);
 • információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;
 • információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció (aukció) vagy üzenet is, amelyet a Farmshopper értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;
 • információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;
 • információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;
 • információ, amely a Farmshopperrel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

A Farmshopper fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Farmshopper a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

6. MODERÁLÁSI ALAPELVEK A FARMSHOPPER FÓRUMAIN


A Farmshopper fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Farmshopper szolgáltatásaival, az online adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. A Farmshopper fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait az alábbi alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Farmshopper fórumain:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (pl. Skype, Messenger, Viber, ICQ, stb), bankszámlaszám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése.
 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, a Farmshoppertől kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Farmshopper moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről.
 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek.
 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.
 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topikok ill. hozzászólások törlésre kerülnek. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők.
 • A fórumokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámlaszám, egyéb).
 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.


A hozzászólások valóságtartalmáért a Farmshopper semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Farmshopper - vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Farmshopper indokolás nélkül törölheti. A Farmshopper a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa. A Farmshopper továbbá fenntartja annak jogát, hogy topikokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topikba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topik témájához kapcsolódik. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Farmshopper fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

7. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Farmshopper a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli, és az ott rögzített külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Farmshopper csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Farmshopper fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Farmshopperr üzemeltető Farmshopper Kft. szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Farmshopper hivatalos értesítésekről.

A Farmshopper hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus és általános hírlevelenként bármikor leiratkozhat felhasználói fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a Farmshopper által megadott e-mail vagy levélcímén keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek hirdetéseit is tartalmazhatják.

A Felhasználóról a Farmshopper által nyilvántartott adatok, a Farmshopper által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Farmshopper az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A Farmshopper a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Farmshopper köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

Az authorizációs tranzakció során külön személyes adat nem kerül felvételre, a Farmshopper az authorizációs tranzakció során bankkártya adatokhoz nem fér hozzá.

Kereskedői fiók esetén az eladó vállalja és szavatolja, hogy megtesz minden szervezeti és technikai intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően biztonságosan történjen.

8. REKLAMÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS


A Farmshopper Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló e-mail címen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Farmshopper Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

A Farmshopper a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. "live chat" funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a Farmshopper részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, a Farmshopper felelősséget nem vállal.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Farmshopper szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy ennek hiányában a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol a kereskedő e-mailcímeként a szolgál.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: , Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

A felhasználó a Farmshopper szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.nfh.hu/node/4535), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; .

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK


További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak, amelyek a jelen ÁFF elválaszthatatlan részét képezik.

Adatkezelési Tájékoztató

Árlista (fejlesztés alatt)

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése:

Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Farmshopper online piacterén megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Farmshoppert a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek dokumentum az ÁFF 2019. november 30. napjától hatályos verzió.